1/5

Komatsu PC150 (1995)

PC 200
SAM_2236.JPG
SAM_2235.JPG
SAM_2234.JPG