1/5

Komatsu PC200 (2000)

PC 200
SAM_2236.JPG
SAM_2235.JPG
SAM_2234.JPG